ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIEDŹNEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku, że ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku (wtorek) w Restauracji „Liszówka” w Górze, przy ul. Pszczyńskiej 73, o godzinie 15:00.

W przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebrania Przedstawicieli BS Miedźna w drugim terminie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 15:30 w „Restauracji Liszówka” w Górze.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie obrad:
–  Wybór Przewodniczącego ZP;
–  Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli BS Miedźnej,
–  Przyjęcie Porządku obrad;
2. Wybory Prezydium i Komisji Zebrania:
a)  Sekretarza ZP,
b)  Komisji Mandatowej
c)  Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022r:
a)  Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
-  Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
-  Regulaminu przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
b)  Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej / Komisji ds. odpowiedniości,
c)  Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości Kandydatów.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a)  działalności Banku w 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
b)  wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c)  przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
d) realizacji wniosków polustracyjnych z 2016 roku,
7. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok w tym:
a)  Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku.
b)  Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu za 2017 rok,
9. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej (za rok 2017).
10. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą / ds. odpowiedniości:
a)  sprawozdania z przeprowadzonej oceny kwalifikacji i rękojmi należytego wykonania obowiązków przez kandydatów do Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej składu Rady Nadzorczej,
b)  przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie przez Zarząd kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2018 rok oraz wniosków w sprawie:
a)  projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
b)  projektu korekty funduszy własnych z tytułu zysku z lat ubiegłych w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości,
c)  najwyższej sumy zobowiązań,
d)  zmian w statucie Banku,
e)  zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
f)   ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu,
g)  przystąpienia do IT BPS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2017,
b)  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności i Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2017rok,
c)  przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
d)  przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2016r.
e)  oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2017 rok,
f)   udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
g)  podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
h)  oprocentowania udziałów członkowskich,
i)   podziału wyniku z lat ubiegłych,
j)   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
k)  zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2018,
l)   zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
m) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
n)  wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
o)  przystąpienia do IT BPS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z dokonanych wyborów członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2018-2022,
b)  ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
16. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd BS

Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Miedźnej, ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna wyłożono do wglądu następujące dokumenty:

1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
2)  sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3)  projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4)  protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej