RODO

Od dnia 25 maja 2018r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO).

W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Miedźnej informuje, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej:

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Miedźnej, z siedzibą w Miedźnej pod adresem ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna. Dane kontaktowe Banku – numer telefonu: 32/211-61-16, strona: www.bsmiedzna.pl, adres email: sekretariat@bsmiedzna.pl.


2. W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: ochronadanychosobowych@bsmiedzna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


3.Bank przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:  
a) podjęcia na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, np. złożenie i rozpatrywanie wniosku, dokonanie oceny zdolności kredytowej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia);  
b) wykonania zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia);
d) marketingu produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia);
e) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (podstawa prawna: art.6ust.1lit.f Rozporządzenia).


4. Gromadzone przez Bank dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia  1997r. tekst jednolity z dnia 15 września 2017r. (Dz. U. z 2017 poz. 1876 z późn. zmianami).

Odbiorcami danych Klienta mogą być:
a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
b) Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
c) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;
d) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
e) Komisja Nadzoru Finansowego;
f) Związek Banków Polskich;
g) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;  
h) biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 470 z późn. zm.);
i) inne banki i instytucje kredytowe w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. z  2017poz. 1876 z późn. zmianami);
j) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
k) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


5. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane zależy od celu w jakim zostały zebrane i w jakim są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Bank metod oraz posiadanych zgód i  innych oświadczeń Klienta. Bank przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, czyli:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Klienta z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody,
b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
c) w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do czasu wycofania przez Klienta zgody na takie przetwarzanie,
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


6.  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych Klienta przysługują mu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych – prawo zainteresowanego do uzyskania od Banku informacji o przetwarzanych przez niego danych oraz kopii danych;                                                                                                                                                                             b) prawo do sprostowania danych – prawo zainteresowanego do poprawienia danych nieaktualnych, niekompletnych;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zainteresowany ma prawo żądać od Banku niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - zainteresowany ma prawo, w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych - na żądanie zainteresowanego Bank ma obowiązek przekazać dane go dotyczące innemu administratorowi;
f) prawo do sprzeciwu – zainteresowany ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych przez Bank.


7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank danych osobowych Klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się    ochroną  danych osobowych – tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony  Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą.


9.  W celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem podanie danych osobowych Klienta jest warunkiem  zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją  niepodania  tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-07 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
więcej