Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Składanie reklamacji

MOŻLIWE FORMY ZŁOŻENIA REKLAMACJI

  1. Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi (reklamacji) na działalność lub usługi świadczone przez Bank.
  2. Reklamacje mogą być składane w następujących formach:
  • telefonicznie pod numerami telefonów:  wskazanymi w sekcji "Kontakt",
  • pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny: 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej  
ul. Wiejska 2  
43-227 Miedźna,
  • pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w sekcji "Kontakt",
  • osobiście w Oddziałach Banku - adresy wskazane w sekcji "Kontakt",

TERMINY ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Bank rozpatruje zgłoszoną skargę / reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Bank poinformuje o tym Klienta wskazując:
  • przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  • okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  • ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

SPOSÓB POWIADOMIENIA O ROZPATRZENIU REKLAMACJI

Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona przez Bank w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Bank udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności