Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
20 LISTOPAD 2017
Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych "Wspólny Remont"
Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”  przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Wspólnot Mieszkaniowych, związanych z:
 1. konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury, itp.
 2. refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:
 • refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego,
 • poniesione wydatki są udokumentowane,
 • zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy  w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” udzielany jest  na okres do 10 lat.
Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy, liczonej od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

Minimalny udział środków własnych Wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi:
 • dla kredytu do 100.000 PLN – min. wkład własny – 0%
 • dla kredytu powyżej 100.000 PLN – min. wkład własny – 10%

Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek:
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym Wspólnoty;
 • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
 • cesja praw z umowy ( polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;
 • inne formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększaną o marżę 3 pp.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:
 • dla posiadaczy rachunków bieżących lub pomocniczych – 1%
 • dla pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych – 1,5%

Wypłata kredytu następuje w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Spłata kredytu może następować w równych ratach kapitałowo – odsetkowych lub w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:
 • posiadanie przez Wspólnotę zdolności kredytowej;
 •  minimalny okres funkcjonowania Wspólnoty co najmniej 6 miesięcy,
 • gromadzenie przez członków Wspólnoty środków na fundusz remontowy przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt;
 • regularność wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty powinna być nie mniejsza niż:
              - 75% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt, lub
              - 85% w przypadku Wspólnot liczących do 15 członków.
 • najwyższa miesięczna rata odsetkowo-kapitałowa nie może przekraczać 75% miesięcznych wpłat na fundusz remontowy - pomniejszona o raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności