Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
20 LISTOPAD 2017
Zasady ładu korporacyjnego
OŚWIADCZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIEDŹNEJ O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Miedźnej i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.
Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:
1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”
Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia przedstawicieli o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Ponadto każdy członek Banku nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu. Zarząd zawiadamia członków o terminie i miejscu Zebrania Przedstawicieli przez wywieszanie ogłoszeń. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Miedźnej nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 12 ust1 i 2 § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Miedźnej. Pobierz

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej:
- za 2015 rok Pobierz
- za 2016 rok Pobierz
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności