Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Gwarancje bankowe

Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Gwarancja bankowa jest instrumentem zabezpieczającym, podnoszącym bezpieczeństwo transakcji i ograniczającym ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Ma zabezpieczyć beneficjenta gwarancji nie tylko przed ryzykiem niewypłacalności, lecz również ryzykiem długoterminowego i trudnego dochodzenia roszczeń.

Najważniejsze funkcje i cechy gwarancji bankowych:
  • pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych, w obrocie krajowym i zagranicznym,
  • zobowiązanie gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem Gwarancji Bankowej,
  • Gwarancja Bankowa podnosi wiarygodność zleceniodawcy w ocenie jego partnera handlowego, dzięki renomie Banku udzielającego Gwarancji Bankowej,
  • zleceniodawca może uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpieczający,
  • beneficjent uzyskuje sprawny instrument egzekwowania swoich należności.


Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności