Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Kredyt na budownictwo mieszkaniowe DOM
Kredyt na budownictwo mieszkaniowe DOM przeznaczony jest na:
 1. budowę domu jednorodzinnego,
 2. dokończenie budowy domu jednorodzinnego,
 3. wykup i zakup mieszkania lub budynku mieszkalnego,
 4. zakup działki budowlanej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 6. przebudowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 7. modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 8. adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 9. remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 10. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na cele mieszkaniowe.
Kredyt na budownictwo mieszkaniowe DOM jest kredytem długoterminowym udzielanym do 15 lat,
przy kwocie kredytu od 100.000 zł kredyt może być udzielony na okres 25 lat.
Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytowego maksymalnie do 10 miesięcy.
Maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.
Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu przedsięwzięcia,
stanowiącego cel kredytu. Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w przedsięwzięciu
wynosi - 15% wartości przedsięwzięcia.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę i poręczony przez współmałżonka w sytuacji, gdy kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim. Dodatkowe zabezpieczenia mogą być ustanowione w formie: hipoteki na nieruchomości, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości lub inne formy uzgodnione z Bankiem.

Bank Spółdzielczy w Miedźnej oferuje oprocentowanie kredytów:

Oprocentowanie kredytu  zmienne, oparte o stawkę wewnętrzną Banku:

 • dla kredytu poniżej 50.000 PLN  – 8,0% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od   50.000 PLN       – 7,3% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od 100.000 PLN       – 6,9% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od 150.000 PLN       – 6,5% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od 200.000 PLN       – 6,0% w stosunku rocznym
 • dla kredytu od 300.000 PLN       – 5,95% w stosunku rocznym.

Oprocentowanie kredytu  zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M :

 • dla kredytu od 100.000 PLN  WIBOR 3M + marża 3,00 pp., tj. 4,73% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od 150.000 PLN  WIBOR 3M + marża 2,60 pp., tj. 4,33% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od 200.000 PLN  -  WIBOR 3M + marża 2,30 pp., tj. 4,03% w stosunku rocznym,
 • dla kredytu od 300.000 PLN  WIBOR 3M + marża 1,90 pp., tj. 3,63% w stosunku rocznym,
Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, obliczoną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, stawka WIBOR 3M  w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. wynosi 1,73%, marża Banku jest stała przez cały okres kredytowania.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:

a) dla posiadaczy czynnych rachunków ROR, tzn. na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym występują
obroty przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt – 1,1%
b) dla posiadaczy rachunków ROR niespełniających warunku, o którym mowa w pkt a  – 2,2%
c) dla pozostałych klientów – 3,3%.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę.


Spłata rat kredytu i odsetek następuje w okresach miesięcznych w systemie:
 • malejących rat kapitałowo – odsetkowych,
 • równych rat kapitałowo – odsetkowych.
Warunkiem uzyskania kredytu jest przedłożenie w Banku następujących dokumentów:
 • kosztorys wraz z harmonogramem realizacji inwestycji,
 • akt własności nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • stan zaawansowania prac budowlanych wykonany przez kierownika budowy,
 • zaświadczenie o zarobkach.

Rozliczenie pobranych środków następuje w oparciu o:

zestawienie faktur VAT, rachunków uproszczonych, umów kupna-sprzedaży potwierdzonych przez Urząd Skarbowy, ustala się warunek udokumentowania wydatkowanych środków w wysokości 70%, zestawienie powinno być sporządzone przez Kredytobiorcę i zweryfikowane przez pracownika Banku lub

zestawienie wykonanych prac, wykonanie robót winno być potwierdzone przez pracowników Banku w trakcie kontroli stanu realizacji inwestycji, ustala się warunek udokumentowania wydatkowanych środków w wysokości 100%.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności